Brev til medlemmerne fra bestyrelsen – forurening af Tværbækken

Nedenstående kunne også være interessant for personer, som kunne tænkes at besøge Trend Å.

Yngel fanget under elfiskeri i forbindelse med bestandsanalyse

Kære Alle

Som I måske har bemærket i forskellige steder i pressen, har Tværbækken desværre været udsat for et uheld i form at et større gylleudslip. Konsekvensen af dette er, at alt liv i en stor del af bækken er død.

Der er tale om et hændeligt uheld, en menneskelig fejl, hvor alt hvad der kan gå galt gik galt. Lodsejeren blev selv opmærksom på udslippet og alarmerede straks beredskabet via 112.

Konsekvensen af dette er, at vi har mistet alt yngel neden for uheldsstedet. Det lader til at forureningen ved Tværbækkens udløb i Trend å er blevet fortyndet så meget, at det ikke har haft nogen indvirkning på livet i hovedløbet.

Vi er i god dialog med lodsejeren og Vesthimmerlands Kommune om at få reetableret den berørte strækning på bedst mulige måde.

Uheldet kommer til at påvirke opgangen af fisk de næste år frem i tiden – hvor stor en betydning det får, forsøger vi p.t. at regne på. Vi har søgt hjælp hos DTU Aqua for at få en vurdering af skaden og afventer rådgivning om vi bør træffe nogle foranstaltninger.

Både på grund af den lave vandstand med høje vandtemperaturer til følge og på grund af uheldet vil vi bede jer overveje hvordan I fisker. Der er ingen tvivl om vi får brug for en ekstra stor gydning i år til at rette op efter uheldet. Vi håber, at I er opmærksomme på at både store og små fisk p.t. har meget svært, og at overlevelsen ved genudsætning på grund af vandtemperaturen er meget lille.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

”Smoltenes” Hytte- og Beskæredag 2018

Sidst i juni afholder juniorafdelingen den årlige HYTTEDAG, hvor den gamle hytte fra 1953 nær voldstedet vedligeholdes og males efter behov. I år nøjedes vi med en tiltrængt indvendig rengøring, som Patrick og Kristoffer stod for, mens Rune og Orla trimmede åbred både op- og nedstrøms hytten med buskryddere.

Rune og drengene nåede også at udlægge gangbrædder over plørehullet lige neden for hytten.

Vi noterede os, at næste år trænger hyttens røde vinduer og to af de umbragrønne ydervægge igen til en gang maling! – Hytten er i øvrigt velegnet til en powernap midt om natten for bl.a. juniorer i forbindelse med sommerens havørredfiskeri – ligesom vi bruger den i forbindelse med Trend Telt Træf.

Seniorerne afholder desuden en årlig BESKÆREDAG først på sommeren. Her har juniorerne også været involveret. I 2017 ”åbnede” vi nemlig strækningen mellem Cementbroen og halvvejs op til Boltrupgarden med motorsav og kvasrydning, idet vi nedskar de pilebuske, der bredte sig ud over åens bedste høller og gjorde passage mulig langs åbredden.
I år var vi forhindret i at være med på Beskæredagen. Flere gange udsatte vi en alternativ dato pga. den vedvarende varmebølge, indtil vi omsider den 10/7 valgte at gennemføre ”Smoltenes” bidrag til Beskæredagen med Emil Roslev, vor nye Andreas og Benny som hjælpere og undertegnede som ”savfører”. (Billedet).

Foto: Orla-Bertram Nielsen

Vi havde ambitioner at åbne op for resten af strækningen op til Boltrupgarden, men vejret var stadig ekstremt varmt, og da jeg havde tømt den første tankfuld, svedte vi alle tran og opgav at arbejde videre. Resten af strækningen må vente til en anden god gang.

 Fremover vil vi overveje at arrangere den regulære Beskæredag med mototrsav i vinterhalvåret, hvor temperaturen er mere behagelig og hvor vi er fri for blade på buskene og de mange høje græsser og urter langs bredden – og vi håber, at vi kan time dette med seniorerne.
Der er jo masser af stræk nedstrøms Boltrup og helt ned forbi den gamle hytte, som trænger til at blive åbnet op med sav – og siden vedligeholdt. Det vil gøre snesevis af fiskepladser tilgængelige og give mere plads til fiskeriet; men det er et kæmpe arbejde, som vil kræve en koordineret indsats over adskillige år – og bredere assistance fra medlemmerne!

Datoen for Hyttedagen sidst i juni vil vi ikke ændre på, men i forlængelse af ovenstående er det måske smartere, at seniorerne laver en sommerlig TRIMNINGSDAG, hvor de koncentrerer sig om at buskrydde langs bredder med høj vegetation – og som foreslået herover beskærer i vinterhalvåret i vinterhalvåret i stedet.

Hermed til overvejelse…

  1. Flere spurgt mig, hvordan vi bedst buskrydder fiskestier langs åen. Det er ganske simpelt:

På de lavvandede stræk, hvor der sjældent står fisk, er det nok et rydde en smal gå-sti ½-1 meter fra bredden, men ud for høllerne skal der kun efterlades ca. ½ m. ubeskåret bræmme ud mod åen. Ved den metode kan der fiskes både med spin, flue og orm – og der er stadig lidt dækning, så ørrederne hav svært ved at se dig.

Orla

FØRSTE SOMMERFISK FANGET – VENTELISTE OPRETTET

Så blev den først fangede fisk endelig indberettet. Ikke uventet var Per Johannsen den dygtige mand bag fisken. Du kan se foto af fisken og andre nye fangster ved at klikke her

Vi har også nået vores medlemsloft på 180 seniormedlemmer og har derfor oprettet en venteliste for dem som ønsker at blive medlem næste år.