Ekstrem høj tæthed af ørreder på nye gydebanker

5D3_8658_

Fiskene bedøves med strøm kortvarigt, men tager ingen skade og kan nemt genudsættes. I Tværbækken var der 100 vilde, naturlige ørreder på kun 10 meter vandløb!

Interesserede medlemmer fra foreningen elfiskede efter ørredyngel på nyanlagte gydebanker i Trend Å den 31. juli 2014 med Fiskebiolog Jan Nielsen. Her kommer vandplejeformand Johannes’ beretning fra dagen:

Fotos af Jonas Høholt

Man stiller sig altid det spørgsmål: Hjælper alle vores projekter/mini projekter, rivning  af gydebanker, optælling af gydebanker, arbejde i vandråd med Vesthimmerlands Kommune, projekt planlægning, 3 års plan på bestanden af fisk og miljøet i åen?

Der kan kun lyde et klart JA!

Se Jan Nielsens rapport her: Stor naturlig ørredbestand i Trend Å 2014

Dette har været en øjenåbner, se konklusionen fra Jans rapport:

“Der blev fundet en ualmindelig stor naturlig ørredbestand de to steder i hovedløbet, hvor foreningen har udlagt gydebanker.”

“Foreningen har optalt gydebanker i vandsystemet og konstateret massiv gydning af havørred på de udlagte gydebanker. Bestandsanalysen den 31. juli har vist, at æggene klækker, og at ynglen overlever i stort antal, så der nu er en ualmindelig stor bestand af ørreder de steder, hvor åen er blevet restaureret.”

“Ud over de mange ørreder blev der observeret mange bæklampretter, der er udpeget som en EU-habitatart, og som også gyder på de nyetablerede gydestryg.”

bæklampret_tværbæk

Bæklampret fra Trend Å.

“DTU Aqua kan kraftigt anbefale, at der laves tilsvarende restaureringer andre steder, hvor fiskebestandene og de fysiske forhold er dårlige. Det vil også forbedre betingelserne for et varieret liv af smådyr og vandplanter.”

5D3_8689_

Jan Nielsen fiskede 120 ørreder på 20 meter gydebanke i Hødalen – anlagt i maj 2011. Før 2011 var ørredbestanden adskillige gange mindre.

Vi må altså konkludere, at bæklampretter, ørreder, varieret bestand af vandplanter og ikke mindst masser af insekter/tanglopper viser, at gydebankerne er med til at forbedre miljø- og vandkvalitet i Trend Å.

Så fremsynede  Trend å   ” De  gamle” medlemmer  som startede med  udlægning af gyde   grus og  miljø  arbejde i Trend aa, skal  have stor tak  for  trend aa’s bestand af ørreder er  så god i dag.

Og kan man tillade  sig at fremhæve én fremfor andre – normalt gør jeg ikke det – men Peter K. Madsens  indsats for åen er forbilledlig. Peter har lige siddet i Vesthimmerlands vandråd for Trend Å sammen med jeg selv. Her har Peter arbejdet utrætteligt for den fremtidige miljøindsats med gydebanker mv., som starter fra 2016 og i hans  daglige virke yder han en  kæmpe indsats for vor “lille” å. Så STOR tak til Peter.

Tak til Vesthimmerlands Kommune og  Lodsejere  for et  godt  samarbejde også, for uden  dem kan vores vandpleje-projekter ikke gennemføres!

Og ja, som I nok har hørt, har vi indsendt til Vesthimmerland Kommune et ønske om en 3-års plan for restaurering, hvor vi vil lave nye gyde banker og forbedre de gamle. 3-års planen er med start i 2015.
Håber på  Jeres  opbakning til fortsættelse  af  vores succes

Så på gensyn ved Trend  Å

Johannes  Christensen

VPU  Trend Å