Vedtægter

Vedtægter for Trend Aa Lystfiskeriforening

Kapitel 1.
Foreningens navn og formål.

§1. Foreningens navn er Trend Aa Lystfiskeriforening. Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands kommune.

Stk.2. Tegningsret for foreningen har formanden.

§2. Foreningens formål er følgende:

At skaffe medlemmerne adgang til sportsmæssigt fiskeri, dels gennem udsætninger og anden pleje af fiskebe-standen i de af foreningen lejede vande, og dels gennem afholdelse af havture og lignende arrangementer.

Stk.2. At øge sportens anseelse, og at udvikle medlemmernes kendskab til fiskeriet som sport og til fiskevandenes pleje, f.eks. gennem film og kursusvirksomhed. Disse formål søges realiserede gennem udvalg nedsat af bestyrelsen.

Kapitel 2.Medlemsforhold

§3.  Foreningen er tilsluttet Danmarks Sportsfiskerforbund, og medlemmerne modtager forbundsbladet SPORTSFISKEREN. Herudover modtager medlemmerne foreningens eget medlemsblad FISKEKROGEN via mail eller til download fra foreningens hjemmeside.

§4. Foreningen optager såvel junior- som seniormedlemmer, dog med et max. på 180 seniormedlemmer. Ved optagelsen kan der, udover kontingentet, opkræves et indmeldelsesgebyr, der fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ved 180 medlemmer opretter bestyrelsen en venteliste, hvorfra der optages medlemmer efter anciennitet på listen.

Stk. 3. Juniormedlemmer, der har været medlemmer af foreningen i mindst to år, kan fortsætte som seniormedlem, selv om der allerede er 180 seniormedlemmer.

Stk.4.  Ethvert medlem er pligtigt til at overholde foreningens vedtægter og gældende
regler om mindstemål og fredningstider.
Herudover skal medlemmerne udvise størst muligt hensyn til lodsejernes interesser. Optræden, der er uforenelig med foreningens arbejde og ånd, og grov eller gentagen overtrædelse af vedtægterne kan medføre eksklusion.

Stk. 5.  Eksklusion vedtages af bestyrelsen,men det ekskluderede medlem kan indanke
vedtagelsen for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig

Stk. 6. Medlemmer, der på privat basis opretter lejemål langs Trend Aa, er pligtige
til at fremleje til foreningen på de for lodsejere gældende vilkår.

§5.  Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Såfremt kontingentet ikke er betalt inden sæsonstart, betragtes medlemsskabet som ophørt, og det kan kun genetableres ved betaling af nyt indmeldelsesgebyr.

§6. Medlemmer og andre, der gennem en større indsats for foreningen har gjort sig
særligt fortjent, kan på den ordinære generalforsamling foreslåes optaget som kontingentfrie æresmedlemmer. Til sådanne optagelser kræves 75% stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Kapitel 3.
Bestyrelsens forhold

§7.  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil, leder den under ansvar overfor generalforsamlingen og forvalter foreningens formue.

§8. Bestyrelsen består af syv personer, der af generalforsamlingen vælges for to år ad gangen, således at tre personer afgår efter tur det ene år og fire det næste.
Afgørende er relativt stemmeflertal.  Til bestyrelsen kan foreningens medlemmer vælges, dog skal mindst fem af bestyrelsesmedlemmerne have bopæl i Vesthimmerlands Kommune.

Stk. 2. Hvert år vælges der to suppleanter, som i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald gennem længere tid, kan indkaldes af formanden. Ophører et styrelsesmedlems mandat i bestyrelsesperioden. indtræder suppleanten for resten af den periode, bestyrelsesmedlemmet er valgt for.

Stk.3. Genvalg kan finde sted.

§9. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand kasserer og sekretær. Sekretærpost kan om nødvendigt bestrides af formanden, næstformanden eller kassereren.

§10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede, afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I til fælde af stemmelighed indkaldes til nyt bestyrelsesmøde og om nødvendigt til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2. Formanden indkalder til bestyrelses møde med udsendelse af dagsorden, så ofte han finder det nødvendigt. Dog også når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk.3. Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens og bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
Stk.4. Bestyrelsen nedsætter de for afviklingen af foreningsaktiviteterne nødvendige udvalg.

Stk.5. Bestyrelsen kan efter behov indkalde udvalgsmedlemmer til bestyrelsesmøderne.

Kapitel 4. Generalforsamlingen.

§11. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger om ændringer af love og vedtægter og om foreningens opløsning kan kun træffes af generalforsamlingen.

§12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem den 1. januar og 31. januar.
Bestyrelsen indkalder hertil med mindst 14 dages varsel, enten ved meddelelse i FISKEKROGEN, SPORTSFISKEREN, eller ved brev

Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal  skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§13. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk.2. Hvert medlem har kun én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk.3. Kun medlemmer, der har betalt årskontingent, er adgangsberettiget til generalforsamlingen.

§14. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det
med angivelse af forhandlingsemne. Til sådanne generalforsamlinger kræves 6 ugers varsel.

§15. Den ordinære generalforsamlingsdagsorden skal indeholde følgende punkter:
A) Valg af dirigent.
B) Formanden aflægger årsberetning.
C) Godkendelse af årsberetning.
D) Revideret regnskab forelægges af kassereren.
E) Godkendelse af revideret regnskab.
F) Behandling af div. kontingenter, (dagkort og ugekort)
G) Behandling af indkomne skriftlige forslag.
H) Valg af 3 h.h.v. 4 bestyrelses medlemmer.
I) Valg af 2 suppleanter.
J) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
K) Eventuelt.

Kapitel 5.
Regnskabsforhold.

§16. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk.2. Der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Ingen af disse må være medlem af bestyrelsen.
Genvalg kan finde sted.

Stk.3. Specificeret regnskab og status skal af bestyrelsen forelægges og revideres af foreningens to revisorer inden den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§17.  I tilfælde af foreningens opløsning skal en eventuel nettoformue overdrages til Danmarks Sportsfisker Forbunds fonde, Naturfredningsforeningen eller til almennyttige formål med vægt på sportsfiskeriets fremme.

Kapitel 6. Foreningens opløsning.

§18.  Ophævelse af foreningen sker ved beslutning på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er ekstraordinær.
Der skal forløbe mindst 6 uger mellem de to generalforsamlinger. Beslutningen om ophævelse skal på begge generalforsamlinger vedtages med 75% af de afgivne stemmer.

Stk.2. Ved foreningens ophør skal den siddende bestyrelse drage omsorg for, at foreningens formue anvendes i overensstemmelse med §17.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. november 2016.

Thomas Dalgaard, Niels-Chr. Rask, Steen Brorsen, Jan B. Larsen,

Karsten Bjerg, Johannes Christensen og Carsten Pedersen

Skriv et svar