Projekter

_mg_3459
Fra naturens side har der været en stor bestand af både bæk- og havørreder i næsten alle danske vandløb. Men under især industrialiseringen fra midten af 1800-tallet er mange bække og åer blev reguleret og kanaliseret, hvilket har en meget negativ indvirkning på vandløbenes ørredbestande.
Trend Å Lystfiskeriforening arbejder aktivt med at styrke Trend Ås ørredbestand med etablering af gydebanker i samarbejde med lodsejere og kommune. Foreningen sigter efter at have mindst et restaureringsprojekt om året, for at Trend Ås naturlige ørredbestand hele har chance for at være i fremgang.
Vandplejeformand Johannes Christensen er tovholder på projekterne. Han kan kontaktes på: jcaggersund@gmail.com og 42361058

Vandløbsrestaurering langs Trend Å from Jonas Høholt on Vimeo.

Holmegårdsbækken føres tilbage til Trend Å!

Den Danske Naturfond støtter med 79.000 kr Trend Å Lystfiskeriforenings naturprojekt ved Holmegårdsbækken i Vesthimmerland, som i 2017 skal føres tilbage til Trend Ås hovedløb efter at have været brugt til vandindtag ved Trend Å Dambrug i 50 år.

Holmegårdsbækkens nuværnede indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod venstre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Holmegårdsbækkens nuværende indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod højre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Samarbejde gav god løsning for naturen
Efter mange timers godt samarbejde med områdets lodsejere, er det lykkedes Trend Å Lystfiskeriforening at opnå støtte til et naturgenopretningsprojekt ved Holmegårdsbækken.
Den gode velvilje fra dambruger Anders Lund og lodsejerne Jette og Knud Brinch og Jacob Kortegård har været helt afgørende i arbejdet for at finde den bedste løsning for alle parter.
Naturprojektet ved Holmegårdsbækken er ét af 18 nye naturgenopretningsprojekter, som Den Danske Naturfond støtter med i alt 11,9 mio.

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Levesteder for fisk, fugle og insekter genskabes
Holmegårdsbækken er i faunaklasse 6, som fortæller om høj vandkvalitet og rigt insektliv. Bækken bliver derfor et godt gydevand for Trend Ås ørredbestand, når opgang for ørred igen er mulig og restaureringen er færdig i løbet af 2017. Men selvom bækken allerede har god vandkvalitet, er den desværre kraftigt reguleret og behøver en større restaurering, for at naturen kan komme helt på fode igen. De 79.000 kroner, som projektet støttes med, skal bruges til at lave et nyt slynget forløb på 160 meter uden om dambruget. Der skal også udlægges gydegrus og skjulesten og udplantes gode vandplanter i bækken, for at den igen vil kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv. Tiltaget vil gavne al dyreliv i området såsom i odder, isfugl og vandstær, insektlivet og den vilde ørredbestand. Arbejdet bliver et samarbejde mellem frivillige i Trend Å Lystfiskeriforening og Aalestrup Naturefterskole imens HedeDanmark skal stå for gravningen af det nye slyngede forløb.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å.

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus flere steder. Foto: Jonas Høholt

Restaureringsprojekt i Tværbækken færdiggjort

Foreningen har i løbet af to etaper i sommeren 2013 udlagt 37,4 m3 gydegrus i Tværbækken, som er Trend Ås største tilløb. På nær et enkelt fremtidigt projekt, er vi nu overbeviste om, at Tværbækken er 100% selvkørende med ørredproduktion
Vandplejeformand Johannes Christensen og Peter K Madsen stod for udlægning af gydegrus, Jonas Høholt stod for udplantning af Vandranunkler sammen med elever fra Aalestrup Naturefterskole. Sidst men ikke mindst stod formand Thomas Dalgaard for god middagsmad til de flittige og sultne frivillige medlemmer. Vi takker alle lodsejere, kommunefolk, det lille slagteri i Farsø, Laksefonden og DTU Aqua.
Vandplejeudvalget

 

Nyt Restaurerings-projekt i øvre Tværbæk færdigt. Marts 2011

Kort før nytår gik Vesthimmerlands kommunes arbejde om et større vandløbsprojekt i Tværbækken af stablen. Projektet har foregået opstrøms Hvalpsundvej nær Helminggård.

Umiddelbart opstrøms vejen, hvor bækken før var forholdsvis sandet og kedelig, er der nu udlagt 5 fine gydestryg.
Der er lagt store skjulesten med mellemrum, i begge sider af bækken, i håb om at vandet selv kan arbejde sig ind i brinkerne, og på den måde give os et flot slynget vandløbs-stræk med tiden.

Senere på året vil vi plante vandranunkler på strækket for at skabe bedre skjul for yngel og fisk.

Cirka en kilometer længere opstrøms er der på samme måde udlagt nye gydestryg og skjulesten, samt sænkning af en rørlægning under en overkørsel, som før holdt vandet for meget tilbage, og skabte for stort fald for ørredernes passage.

På en cirka 300 meter strækning er der direkte udført en genslyngning af bækken, som har givet et flot resultat.
De kommende år vil vise ørredernes tilfredshed med arbejdet, som jeg er sikker på nok skal falde i god jord.
Brinkerne er stadig lidt beskrabede og ”bare” efter behandlingen, og der har været en mindre sandvandring i bækken i vinters. Vi håber at den kommende vegetation kan være med til at øge strømmens hastighed i bækken og lede sandet bedre væk.

Én ting er i hvert fald sikkert: Der kommer flere gydninger på en længere strækning end før, som giver bedre spredning på yngel når de klækkes om foråret, og dermed forhåbentlig bedre overlevelse.

Jonas Høholt
Vandplejeudvalget Trend å

Vandplejeprojekt i Jelstrup Bæk  d. 22/10-2010

Vesthimmerlands Kommune havde sammen med HedeDanmark stablet et lille restaureringsprojekt på benene.

Projektet bestod i at indsnævre det øverste af Jelstrup Bæk (opstrøms Løgstørvej), med store sten, hvor bækken var for bred, samt etablering af et sandfang helt oppe tæt ved Havbro by.

Tidligere Vandplejeformand Peter K Madsen skulle sammen med sin makker Kim, føre tingene ud i livet.

Tidligt om morgenen blev sandfanget udgravet og Kim sikrede fanget, med store sten og grus, imens Peter og jeg udlagde store sten i bækken og løsnede det eksisterende gydegrus.

Resultatet blev et par rigtig fine gydestryg, som bliver spændende at holde øje med til vinter.  Det håbes ligeledes at sandfanget bliver en succes, og kan stoppe sandvandringen i det meste af bækken.

Jonas Høholt   Vandplejeudvalget

Skriv et svar