Projekter

_mg_3459
Fra naturens side har der været en stor bestand af både bæk- og havørreder i næsten alle danske vandløb. Men under især industrialiseringen fra midten af 1800-tallet er mange bække og åer blev reguleret og kanaliseret, hvilket har en meget negativ indvirkning på vandløbenes ørredbestande.
Trend Å Lystfiskeriforening arbejder aktivt med at styrke Trend Ås ørredbestand med etablering af gydebanker i samarbejde med lodsejere og kommune. Foreningen sigter efter at have mindst et restaureringsprojekt om året, for at Trend Ås naturlige ørredbestand hele har chance for at være i fremgang.
Vandplejeformand Johannes Christensen er tovholder på projekterne. Han kan kontaktes på: jcaggersund@gmail.com og 42361058

Ny gydebanke anlagt i Tværbækken

Lørdag den 16. september 2017 skulle første skridt i vandplejeudvalgets 3-års plan – en 14 meter lang gydebanke i tilløbet Tværbækken – gennemføres.
Til trods for at Trend Å-systemet for år tilbage er erklæret selvreproducerende, foretager foreningen stadig vandløbsrestaurering, da der stadig er plads til forbedringer flere steder.

En motoriseret trillebør lettede arbejdet ved Tværbækken betydeligt. Foto Jonas Høholt

Ni raske medlemmer mødte op til morgenkaffe, hvorefter turen gik til bunken med gydegrus, som ventede på brinken af Tværbækken.
Der var arrangeret leje af en motoriseret trillebør og en lang rampe, som lettede arbejdet betydeligt. Det var derfor minimalt, hvad der var behov for af de manuelt opererede trillebører.

Udlægning af skjulesten er en vigtig del i etableringen af gydebanker. Foto Jonas Høholt

Allerede efter 2 timer – med indlagt pause – kunne holdet betragte én flot nyanlagt gydebanke. Efter vandplejeudvalgets plan er dette det foreløbigt sidste tiltag i Tværbækken, som alene har omkring 100 gydninger fra ørred hver vinter – pænt fordelt på næsten hele bækkens længde. Denne nye gydebanke løfter den naturlige produktion af ørred i Tværbækken det sidste stykke op til noget nær det optimale.
I 2018 venter et stort tiltag med en række nye gydebanker i Trend Ås hovedløb. Vandplejeudvalget vil orientere alle herom, når arbejdsdagene nærmer sig.
Formiddagens gode arbejde blev afsluttet med en solid gang smørrebrød på stedet.

Der skal lyde en stor tak til lodsejer Jens Martin Jensen for godt samarbejde. Stor tak til Vesthimmerlands Kommune for sponsorat af motorbøre samt DTU Aqua gruspulje for økonomisk støtte til gydegrus og sten. Sidst men ikke mindst stor tak for godt engagement til de ni fremmødte.

En færdig nyanlagt 14 meters gydebanke i Tværbækken – tilløb til Trend Å. Foto Jonas Høholt

Jonas Høholt
VPU

Ørredsucces og forbedringer ved Trend Aa
16. oktober 2017

Jan Nielsen, DTU Aqua elfiskede ved Trend Aa

Vi havde fornøjelsen af DTU Aqua’s besøg den søndag den  8. oktober 2017, hvor de havde en stor flok vandløbs interesseret med fra hele Danmark. De havde set Jonas Høholt video fra Trend å inden de ankom.

 
Peter K. Madsen og undertegnet havde fornøjelsen, at vise Tværbækken frem, hvor foreningen havde lavet gydebanker i 2013 i samarbejde Aalestrup Naturefterskole og lokale lodsejere.
 
Jan Nielsen fra DTU havde i 2014 lavet  el-fiskeri af 10 m dengang i Tværbækken.
Resultatet  efter 2 x el-fiskeri, var 120 småørreder mellem 5 -12 cm, altså 1/2 års fra årets klækning.  Banken var allerede fra første år en succes 
 

Hvad viste 2017, Jan Nielsen lavede 1 x el-fiskeri i bækken og resultatet var meget  tilfredsstillende for den lille bæk. 19 stk 1-2 års, der sikkert bliver til Smolt til foråret og en 60-70 småørreder(en gennem fiskning af området vil ca give 30% mere). Så resultat på niveau af 2014 resultatet, men en bedre fordeling af størrelse på ørrederne. Man kunne næsten ikke skjule smilet over det flotte resultat el-fiskeriet viste.

Området ved den nedlagte spærring ved Trend Aa Dambrug

 
Derefter gik turen til Trend Dambrug, hvor vi så Vesthimmerland Kommunes fine projekt med fjernelse af stemmet ved Dambruget, derudover har de lavet  gydebanker og ført en lille bæk ud i Trend å. Der er ingen tvivl om, at det nok skal blive godt for ørrederne i  åen.
 

Til sidst gik vi til Holmegårdbækken’s tidligere indløb i Trend Dambrug, her fortalte vi om processen med 2 .ansøgninger til Den Danske Naturfond og Deres tilsagn om Dkk 79200,-  til projektet, som det gjorde det muligt at gennemføre projektet.

Aalestrup Naturefterskoles fiskelinie har hjulpet med arbejdet ved Holmegaardsbækken

HedeDanmark havde lige  i denne uge taget sidste spadestik, så nu løb bækken i Trend å, som den havde sidst  løb i for 50 år siden. Det ser lidt “råt” ud nu, men er ikke i tvivl om at det nok skal blive en lille perle i Vesthimmerland’s natur.
 
Men ikke  mindst er det en fornøjelse at samarbejde med så positive Lodsejere, Vesthimmerland kommune , frivillige fra Trend Aa Lystfiskeri forening og Ålestrup Naturefterskole’s elever.

Den opbakning vi altid møder fra jer,  kan vi  simpelthen ikke undvære når vi laver projekter.

Tak til DTU Aqua Jan Nielsen og Finn Sivebæk for en interessant dag.
 
Johannes Christensen , Trend Aa Lystfiskeriforening.
 
NB; årets gydevandring den 28. december går til området ved Trend Dambrug.
 

foto; Kaare M Ebert, DSF

1. arbejdsdag ved Holmegårdsbækken

Tak til alle de fremmødte på Trend Aa Lystfiskeriforenings 1. arbejdsdag ved Holmegårds-bækken den 25. marts 2017.

Der  blev ryddet bevoksning i og omkring bækken med en hastighed der overraskede Vandplejeudvalget. Derfor kunne vi holde 1 time før beregnet – FLOT ARBEJDE !

Pil er dominerende ved Holmegårdsbækken. Her ryddes for at sikre fri op- og nedstrøms passage for fisk. foto: Jonas Høholt

Der hviles ud i en kort pause, inden rydningsarbejdet genoptages. Foto: Jonas Høholt

Nu afventer vi stemmet ved dambruget bliver fjernet omkring medio maj iflg. VHK’s tidsplan. Herefter kan vi føre bækken tilbage til Trend Å i samarbejde med HEDEDANMARK.

Øvre Holmegårdsbæk: Før rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk: Efter rydning af pil. Foto: Jonas Høholt

Før skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk: Foto: Jonas Høholt

Efter skånsom rydning af pil, som holder vandet tilbage i Holmegårdsbæk. Foto: Jonas Høholt

Tak for den gode servering til “mandags banden” – det faldt i god jord hos de fremmødte og Steen’s  mave.

 

Holmegårdsbækken føres tilbage til Trend Å!

Den Danske Naturfond støtter med 79.000 kr Trend Å Lystfiskeriforenings naturprojekt ved Holmegårdsbækken i Vesthimmerland, som i 2017 skal føres tilbage til Trend Ås hovedløb efter at have været brugt til vandindtag ved Trend Å Dambrug i 50 år.

Holmegårdsbækkens nuværnede indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod venstre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Holmegårdsbækkens nuværende indløb til Trend Å Dambrug. Passage for optrækkende fisk umulig. Bækken føres i stedet mod højre og slynges ned mod Trend Å. Foto: Jonas Høholt

Samarbejde gav god løsning for naturen
Efter mange timers godt samarbejde med områdets lodsejere, er det lykkedes Trend Å Lystfiskeriforening at opnå støtte til et naturgenopretningsprojekt ved Holmegårdsbækken.
Den gode velvilje fra dambruger Anders Lund og lodsejerne Jette og Knud Brinch og Jacob Kortegård har været helt afgørende i arbejdet for at finde den bedste løsning for alle parter.
Naturprojektet ved Holmegårdsbækken er ét af 18 nye naturgenopretningsprojekter, som Den Danske Naturfond støtter med i alt 11,9 mio.

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Der ryddes plads til Holmegårdsbækkens nye forløb gennem pilekrattet i baggrunden, og bækken føres videre langs træerne (t.v.) og ud i Trend Å umiddelbart opstrøms det nuværende stemmeværk, som fjernes i 2017. Foto: Jonas Høholt

Levesteder for fisk, fugle og insekter genskabes
Holmegårdsbækken er i faunaklasse 6, som fortæller om høj vandkvalitet og rigt insektliv. Bækken bliver derfor et godt gydevand for Trend Ås ørredbestand, når opgang for ørred igen er mulig og restaureringen er færdig i løbet af 2017. Men selvom bækken allerede har god vandkvalitet, er den desværre kraftigt reguleret og behøver en større restaurering, for at naturen kan komme helt på fode igen. De 79.000 kroner, som projektet støttes med, skal bruges til at lave et nyt slynget forløb på 160 meter uden om dambruget. Der skal også udlægges gydegrus og skjulesten og udplantes gode vandplanter i bækken, for at den igen vil kunne huse et alsidigt og varieret dyre- og planteliv. Tiltaget vil gavne al dyreliv i området såsom i odder, isfugl og vandstær, insektlivet og den vilde ørredbestand. Arbejdet bliver et samarbejde mellem frivillige i Trend Å Lystfiskeriforening og Aalestrup Naturefterskole imens HedeDanmark skal stå for gravningen af det nye slyngede forløb.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å.

Projektområdet ved Trend Å Dambrug. Det nye forløb af Holmegårdsbækken føres først mod sydøst og derefter mod øst til Trend Å.

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus. Foto: Jonas Høholt

Øvre Holmegårdsbæk (nær lodsejere Jette og Knud Brinch) har god variation og hård bund med gydegrus flere steder. Foto: Jonas Høholt

 

Restaureringsprojekt i Tværbækken færdiggjort

Foreningen har i løbet af to etaper i sommeren 2013 udlagt 37,4 m3 gydegrus i Tværbækken, som er Trend Ås største tilløb. På nær et enkelt fremtidigt projekt, er vi nu overbeviste om, at Tværbækken er 100% selvkørende med ørredproduktion
Vandplejeformand Johannes Christensen og Peter K Madsen stod for udlægning af gydegrus, Jonas Høholt stod for udplantning af Vandranunkler sammen med elever fra Aalestrup Naturefterskole. Sidst men ikke mindst stod formand Thomas Dalgaard for god middagsmad til de flittige og sultne frivillige medlemmer. Vi takker alle lodsejere, kommunefolk, det lille slagteri i Farsø, Laksefonden og DTU Aqua.
Vandplejeudvalget

 

Nyt Restaurerings-projekt i øvre Tværbæk færdigt. Marts 2011

Kort før nytår gik Vesthimmerlands kommunes arbejde om et større vandløbsprojekt i Tværbækken af stablen. Projektet har foregået opstrøms Hvalpsundvej nær Helminggård.

Umiddelbart opstrøms vejen, hvor bækken før var forholdsvis sandet og kedelig, er der nu udlagt 5 fine gydestryg.
Der er lagt store skjulesten med mellemrum, i begge sider af bækken, i håb om at vandet selv kan arbejde sig ind i brinkerne, og på den måde give os et flot slynget vandløbs-stræk med tiden.

Senere på året vil vi plante vandranunkler på strækket for at skabe bedre skjul for yngel og fisk.

Cirka en kilometer længere opstrøms er der på samme måde udlagt nye gydestryg og skjulesten, samt sænkning af en rørlægning under en overkørsel, som før holdt vandet for meget tilbage, og skabte for stort fald for ørredernes passage.

På en cirka 300 meter strækning er der direkte udført en genslyngning af bækken, som har givet et flot resultat.
De kommende år vil vise ørredernes tilfredshed med arbejdet, som jeg er sikker på nok skal falde i god jord.
Brinkerne er stadig lidt beskrabede og ”bare” efter behandlingen, og der har været en mindre sandvandring i bækken i vinters. Vi håber at den kommende vegetation kan være med til at øge strømmens hastighed i bækken og lede sandet bedre væk.

Én ting er i hvert fald sikkert: Der kommer flere gydninger på en længere strækning end før, som giver bedre spredning på yngel når de klækkes om foråret, og dermed forhåbentlig bedre overlevelse.

Jonas Høholt
Vandplejeudvalget Trend å

Vandplejeprojekt i Jelstrup Bæk  d. 22/10-2010

Vesthimmerlands Kommune havde sammen med HedeDanmark stablet et lille restaureringsprojekt på benene.

Projektet bestod i at indsnævre det øverste af Jelstrup Bæk (opstrøms Løgstørvej), med store sten, hvor bækken var for bred, samt etablering af et sandfang helt oppe tæt ved Havbro by.

Tidligere Vandplejeformand Peter K Madsen skulle sammen med sin makker Kim, føre tingene ud i livet.

Tidligt om morgenen blev sandfanget udgravet og Kim sikrede fanget, med store sten og grus, imens Peter og jeg udlagde store sten i bækken og løsnede det eksisterende gydegrus.

Resultatet blev et par rigtig fine gydestryg, som bliver spændende at holde øje med til vinter.  Det håbes ligeledes at sandfanget bliver en succes, og kan stoppe sandvandringen i det meste af bækken.

Jonas Høholt   Vandplejeudvalget

Skriv et svar