Redningsmænd for Trend Ås hovedløb

Historie fra Fiskekrogen april 2014.

Der kom i 1987 nye kræfter til Trend Å Lystfiskeriforenings bestyrelse med Leon Madsen som formand. Leon besluttede, sammen med et par bestyrelsesmedlemmer, at gennemgå vandløbet fra dambruget, forbi Hornumbro og videre op gennem Hødalen. De havde mistanke om, at kommunen ikke overholdt vandløbsregulativet, som sikrer at åen har den rette bredde og vandafledningsevne. Leon og de andre fandt alle skalapælene ved åen, som er de stationer man bruger til at navigere og opmåle langs et vandløb. Her placerede de en mand på hver sin side af åen, og spændte et målebånd på tværs. På den måde kunne de måle åens bredde op og påvise, at åens faktiske mål ikke stemte overens med de regulativmæssige mål. Leon og de andre fandt ud af, at åen flere steder var dobbelt så bred, som det var angivet i regulativet. Kommunen vedligeholdt altså åen alt for hårdt, og desuden oprensede de nogle steder åen med maskinkraft. Om sommeren groede vandløbet til og vandet stod stille på grund af den store bredde, hvilket medførte at ørrederne trivedes meget dårligt. Den hårde vedligeholdelse fik også åens brinker til at falde sammen, hvilket medførte en stor sandvandring, som forringede åens tilstand yderligere. Et sted var åen 3,6m bred, hvor regulativet sagde 1,6m, og faktisk var Trend Å for bred fra dambruget og helt op til Mølgaardsbro – en strækning på cirka 6 kilometer.

Afslørende dokument
Med de faktiske mål i hånden sendte Leon et dokument til det daværende Nordjyllands Amt. I dokumentet havde Leon nedskrevet åens faktiske mål og sat dem mod de regulativmæssige mål. Med rød tusch markerede han de steder, hvor målene ikke stemte overens – hvilket de ikke gjorde på næsten alle steder. Amtet tog heldigvis sagen alvorligt og kontaktede Leon efterfølgende. En repræsentant fra amtet tog med Leon ud til åen for at se på sagen og konstatere problemet ved selvsyn. Manden fra amtet fortalte at det kunne blive dyrt for kommunen, da det er en direkte ulovlighed at udføre vedligeholdelse af åen imod regulativreglerne. Amtet tog derefter kontakt til kommunen, som fik ”røde ører” og erkendte lovovertrædelsen. Trend Aa Lystfiskeriforenings bestyrelse forlangte at kommunen holdt sig fra åen indtil den havde genskabt sin naturlige bredde. Kommunen måtte allerhøjst udføre skånsom vedligeholdelse ved at skære grøden i strømrenden for at hjælpe åen til at gendanne sit slyngede forløb. Leon ville ikke køre en sag mod kommunen og lod i stedet amtet stå for at holde dem i ørerne – hvilket gav pote.

Glædelig genoprettelse
Kort tid efter kontaktede kommunen Leon. De var i gang med at udlægge kampesten i åen opstrøms Tværbækkens udløb ovenfor Hornumbro, og de plantede elletræer på brinkerne. På den måde fik åen sin variation tilbage. Kampestenene ligger stadig på strækningen dén dag i dag. De ligger blot skjult inde i brinkerne, som åen gennem 15-20 år selv har genetableret. 13 Der blev i slutningen af 80’erne også fjernet to spærringer i hovedløbet – et betonstyrt i Hødalen og et styrt lavet af bjælker ved den gamle jernbanebro nær Havbro. For cirka 10 år siden udlagde foreningen gydegrus ved jernbanebroen og i 2011 blev området omkring det gamle styrt i Hødalen foret med gydegrus. Desuden etablerede Nordjyllands Amt flere gydebanker nedstrøms Hornumbro i slutningen af 90’erne og i starten af 2000’erne. Alle steder er der store havørreder på gydning i disse år, og specielt i Hødalen og omkring ”Træhøllet” er yngeltætheden stor. Leon fangede, i årene efter genopretningen, pænt med bækørreder på strækningen opstrøms Hornumbro, og ørredbestanden kom sig langsomt. Denne historie fortæller, hvor vigtigt der er at have en forening med lokalkendskab langs sit fiskevand. Hvor passionerede bestyrelses- og foreningsmedlemmer er villige til at gribe ind overfor lovovertrædelser, som krænker vores allesammens natur. For lystfiskeriforeningen er fisk og flot natur det produkt, den skal sælge sig selv på, og uden Trend Å Lystfiskeriforenings mangeårige arbejde for fiskene, ville ørredbestanden slet ikke være den samme, som den er i dag.

Formandens fine fangster
Leon Madsen var formand for Trend Aa Lystfiskeriforening i 1987-1989. I dag er Leon med i foreningens ”nissebande” og nyder fiskeriet i de himmerlandske åer både sommer og vinter. I de unge år fangede Leon desuden sin allerførste havørred i et dybt sving i det nederste af Tværbækken, og der blev af og til fanget skrubber og store, lynende blanke havørreder helt oppe i ”Træhøllet” nær Vester Hornum. Men sådanne fangster var kun mulige før betonspærringen ved Trend Å Dambrug blev opført i 1972, og før Trend Å’s hovedløb blev ødelagt af gravemaskinen i starten af 1970’erne. Leon fortæller også, at der fandtes et næsten eventyrligt flot stræk af Trend Å på strækningen hvor betonspærringen ved dambruget nu stuver vandet op. Åen var smal og dyb, men blev flere steder afløst af brede, lavvandede partier med grus og store kampesten. Dybe høller og skarpe sving var der mange af, og Leon brugte utallige timer på strækningens gode sommerfiskeri efter bækørreder. Om efteråret kom havørrederne fra fjorden og stillede sig på de gode standpladser, og om vinteren lavede de store pukkelformede grusbanker, når de under gydningen lagde sine æg i gruset. Leon beretter også om senere tiders elfiskeri i den ret dybe stuvningszone opstrøms dambruget, hvor båden flere gange stødte mod de store kampesten, som stadig ligger på åens bund – halvvejs begravet i sand, som samler sig på bunden i det stillestående vand. Det fortæller lidt om, hvor store sten der naturligt var i Trend Å.

Vesthimmerlands Kommune er i disse måneder i gang med planlægningen af arbejdet ved Trend Å Dambrugs spærring. Spærringen skal, ifølge de statslige vandplaner, fjernes i løbet af 2015. Foreningens vandplejeudvalg har holdt møde med kommunens miljøafdeling, hvor vores ønsker blev positivt imødegået og diskuteret. En langsigtet og naturlig løsning er efter vores mening både i naturens, lystfiskernes og de lokale lodsejeres interesse.