Vandpleje

Vandplejeudvalget i Trend Aa Lystfiskeriforening arbejder for at forbedre vandmiljøet og de fysiske forhold for ørreder og smådyr i Trend å. Udvalget projekterer og udfører restaureringsprojekter, hvor der udlægges gydegrus og skjulesten. Alt arbejdet sker i samarbejde med lodsejere og Vesthimmerlands Kommune for at finde de bedste løsninger for et bedre vandmiljø. Det tænkes hele tiden i helheder for at forbedre den lokale naturs biodiversitet bedst muligt.

Ud over udlægning af sten arbejdes der også med udplantning af naturlige vandløbsplanter og luftning af gamle gydebanker.

I starten af 2013 blev Trend å af DTU Aqua erklæret for selvreproducerende. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt at supplere den naturlige ørredyngel med udsatte fisk for at holde bestanden på et leje, der svarer til åens kapacitet.

Hvis du har lyst til at udforske vandplejen i Trend å yderligere, bør du kigge forbi vandplejeudvalgets arbejdsside

Her finder du en række kort med eksisterende gydebanker og steder med potentiale til forbedringer. Desuden kan du også se de årlige optællinger af gydninger i åen. Siden bliver løbende opdateret.

Hvis du har du lyst til at hjælpe, forslag eller ideer er du velkommen til at sende en e-mail formanden for vandplejeudvalget Johannes Christensen eller ringe til ham på tlf. 42 36 10 58

Beretning fra gydebankerne..

For  kort  tid  siden  havde  Trend Aa Lystfiskeriforening  30 vandløbsfolk  med  Jan Nielsen og  Finn Sivebæk fra DTU Aqupa i spidsen på besøg ved Tværbækken i Trend å systemet. Jan Nielsen elfiskede stedet i  2014 umiddelbart efter der var anlagt nye gydebanker med ca. 12  småfisk pr. m løbende å mellem  5 – 12 cm som resultat.

I år var der ca. 10 fisk pr.  m løbende å, men  med en  meget  bedre  differentiering,  ikke  mindst  19 stk.  1-2 års fisk,  som  sikkert  bliver til  smolt til  foråret. 

Bankerne var ubrugte og  lidt  sorte.

Mange  tak til  DTU Aqua v/Jan og Finn for at  gøre det  så  synligt, at  alt  den  tid  vi  bruger på vandløbsrestaurering og  planlægning virkelig  betaler  sig.

Johannes Christensen var i  weekenden  ved Tværbækken og  se  lige ! To banker  brugt.  Den  øverste  stor  og  dyb.  Den  nederste  i  hele  åens  bredde  og  ca.  to  m lang.  Det viser helt  klart at  de  to  banker vi  lavede  med  Ålestrup Naturefterskole i  2013 virkelig  leverer  år  efter  år.

Fiskeundersøgelse ved Trend Å Dambrug
Onsdag den 23/9-15 udførte DTU Aqua første del af en bestandsundersøgelse af ørreder opstrøms dambrugsopstemningen, som snart skal nedbrydes.
Der blev fisket på en 50 meter strækning, som indeholdt 54 bækørreder op til 27cm, ca. 15 havørreder op til 70cm, 1 aborre og 1 regnbueørred.
Alt genudsat – strækningen blev gennemfisket 5 gange.
Om et år, når opstemningen er nedbrudt og vandstanden er sænket mere end 1 meter, foretages en lignende befiskning – forhåbentlig med endnu bedre resultater.
Det skal nævnes, at havørrederne ikke blev fanget og talt op, idet undersøgelsen kun omfatter de unge ørreder.

Ekstrem høj tæthed af ørreder på nye gydebanker

5D3_8658_

Fiskene bedøves med strøm kortvarigt, men tager ingen skade og kan nemt genudsættes. I Tværbækken var der 100 vilde, naturlige ørreder på kun 10 meter vandløb!

Interesserede medlemmer fra foreningen elfiskede efter ørredyngel på nyanlagte gydebanker i Trend Å den 31. juli 2014 med Fiskebiolog Jan Nielsen. Her kommer vandplejeformand Johannes’ beretning fra dagen:

Fotos af Jonas Høholt

Man stiller sig altid det spørgsmål: Hjælper alle vores projekter/mini projekter, rivning  af gydebanker, optælling af gydebanker, arbejde i vandråd med Vesthimmerlands Kommune, projekt planlægning, 3 års plan på bestanden af fisk og miljøet i åen?

Der kan kun lyde et klart JA!

Se Jan Nielsens rapport her: Stor naturlig ørredbestand i Trend Å 2014

Dette har været en øjenåbner, se konklusionen fra Jans rapport:

“Der blev fundet en ualmindelig stor naturlig ørredbestand de to steder i hovedløbet, hvor foreningen har udlagt gydebanker.”

“Foreningen har optalt gydebanker i vandsystemet og konstateret massiv gydning af havørred på de udlagte gydebanker. Bestandsanalysen den 31. juli har vist, at æggene klækker, og at ynglen overlever i stort antal, så der nu er en ualmindelig stor bestand af ørreder de steder, hvor åen er blevet restaureret.”

“Ud over de mange ørreder blev der observeret mange bæklampretter, der er udpeget som en EU-habitatart, og som også gyder på de nyetablerede gydestryg.”

bæklampret_tværbæk

Bæklampret fra Trend Å.

“DTU Aqua kan kraftigt anbefale, at der laves tilsvarende restaureringer andre steder, hvor fiskebestandene og de fysiske forhold er dårlige. Det vil også forbedre betingelserne for et varieret liv af smådyr og vandplanter.”

5D3_8689_

Jan Nielsen fiskede 120 ørreder på 20 meter gydebanke i Hødalen – anlagt i maj 2011. Før 2011 var ørredbestanden adskillige gange mindre.

Vi må altså konkludere, at bæklampretter, ørreder, varieret bestand af vandplanter og ikke mindst masser af insekter/tanglopper viser, at gydebankerne er med til at forbedre miljø- og vandkvalitet i Trend Å.

Så fremsynede  Trend å   ” De  gamle” medlemmer  som startede med  udlægning af gyde   grus og  miljø  arbejde i Trend aa, skal  have stor tak  for  trend aa’s bestand af ørreder er  så god i dag

Og kan man tillade  sig at fremhæve én fremfor andre – normalt gør jeg ikke det – men Peter K. Madsens  indsats for åen er forbilledlig. Peter har lige siddet i Vesthimmerlands vandråd for Trend Å sammen med jeg selv. Her har Peter arbejdet utrætteligt for den fremtidige miljøindsats med gydebanker mv., som starter fra 2016 og i hans  daglige virke yder han en  kæmpe indsats for vor “lille” å. Så STOR tak til Peter.

Tak til Vesthimmerlands Kommune og  Lodsejere  for et  godt  samarbejde også, for uden  dem kan vores vandpleje-projekter ikke gennemføres!

Og ja, som I nok har hørt, har vi indsendt til Vesthimmerland Kommune et ønske om en 3-års plan for restaurering, hvor vi vil lave nye gyde banker og forbedre de gamle. 3-års planen er med start i 2015.
Håber på  Jeres  opbakning til fortsættelse  af  vores succes

Så på gensyn ved Trend  Å

Johannes  Christensen

VPU  Trend Å

Trend Å VPU på temadag om vandpleje

Danmarks Sportsfiskerforbund afholdt lørdag den 18. januar en temadag om vandpleje. Der var repræsentanter for mange foreninger fra hele landet. Johannes C og Jonas Høholt var repræsenteret fra Trend.
Dagen omhandlede hvordan vandplaner 2.0 (2016-2021) implementeres, og Jan og Finn fra DTU Aqua var på besøg for at holde foredrag. Kaare Manniche Og Lars B Thygesen holdt oplæg om DSFs indsats i forhold til vandplanerne, og der blev diskuteret hvordan lystfiskerne kan få indflydelse på vandplanerne lokalt.


Sidste udsætningsdag !

Foto Jonas Høholt
Den 4. maj 2013 var en historisk dag i Trend Å Lystfiskeriforening. Efter mange års udsætninger, var det sidste gang, der skulle udsættes ørreder i åsystemet. Der var pænt fremmøde, og de 35.000 stk ørredyngel, blev fordelt på udvalgte lokationer. DTU Aqua har, efter bestandsanalysen i 2012, vurderet at stort set alle tilløb, og det meste af hovedløbet, har tilstrækkelig naturlig produktion af ørred, til at Trend Å-systemet erklæres selvreproducerende. En målrrettet indsats med bl.a. vandløbsrestaurering, udplantning af vandplanter og “luftning” af gamle, sammenkittede gydebanker har været vejen til en selvreproducerende ørredbestand i Trend Å.  Derfor stopper udsætningerne fremover.
Men restaureringsarbejdet slutter ikke her. Nu er det først, at der skal arbejdes, for at styrke den selvreproducerende bestand. Gamle gydebanker må holdes ved lige, og der er stadig flere steder, hvor der er manglende fysisk variation.
Den 1. juni er der planlagt et restaureringsprojekt, hvor 14 nye gydebanker skal anlægges. Mere info om dagen følger.
Gode hilsner fra VPU


Gydninger 2012/13

Årets gyde optællinger er gået i gang , mange steder er der allerede positiv meldinger.

Mølgårdsbækken, hvor vi lavede “Mini-projekt” i efteråret dvs fjernede op-stemninger og rev gydegrus, var der 3 fine gydninger.

Udenfor i hovedløbet ved Mølgårdsbækken har Peter k. Madsen “spulet” gydegrus for Vesthimmerlands kommune, her var gydebankerne brugt flittigt.
(billed fra mølgårds bækken, så selv de mindste vandløb producerer fine gydninger)
 
Ved Holme var der 2 fine gydninger på et kort stræk, som blev beset med Peter( første gydninger i år)
 
Vi tæller gydebankerne pt og sidst på måneden melder vi det op talte antal ud.
 
Johannes christensen

VPU formand

Hej
Vil takke for et arbejdsomt 2012, hvor vi har haft stor opbakning fra lodsejerne langs åen, og en stor tak til dem for tilladelser til vores projekter.

Så sent som i dag den 11 November var Peter Madsen( vores konsulent / å mand for TrendAa) og undertegnede I  Mølgårdsbækken for at lave et  af  vores “mini-projekter”   Vi fjernede opstemninger af åen, og rivning af gydegrus udlagt af Trend å Lystfiskeriforening for mange år siden (Under den tidligere formand Johnny Nielsen, han startede sammen med Peter Madsen udplantning af vandranunkel i trendaa, som vi i 2013 vil gøre endnu mere ved)  Tak til lodsejerne Frantz K Hansen og Anders Christensen for tilladelse til at arbejde i bækken.
I hører mere til Vores “mini projekter” , “udplantninger” og “rivning af gydebanker” i 2013, I kan tilmelde jer hos undertegnet ( se evt Steen Brorsen s  beretning under VPU, hans små frækheder i beretningen er selvfølgelig tilgivet , men ikke glemt)
Vi var senere i Tværbækken og så årets første gydefisk – flere gydebanker var allerede brugt (en ca. 65 cm fisk var i gang der) VI optæller i løbet af de kommende måneder gydningerne i Trend å.
I Tværbækken vil vi udlægge gydegrus  ca. ultimo Maj/primo juni 2013, projektet er til godkendelse ved Vesthimmerlands kommune, og vi glæder os til et frugtbart samarbejde med kommunen/Henrik i 2013. Samt håber på stor opbakning når vi skal bruge Frivillige hænder dertil.
Den såkaldte 3 års plan er ved at blive udarbejdet, og vil danne grundlag for for vores udlægning af gydegrus/vandplanter de næste år, I hører mere derom når den er godkendt af bestyrelsen, lodsejere og kommune.
Til sidst tak godt samarbejde i 2012 og ser frem til det samme 2013

Johannes Christensen
VPU formand